If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> TruckerZine<br /> June / July 2013 1-800-247-2000 www.contractorshotline.com<br /> An ExclusivE DigitAl publicAtion<br /> For thE trucking inDustry<br /> www.lyonauction.com<br /> www.lyonauctionlive.com<br /> serviCes:<br /> n technology & innovation<br /> n transportation<br /> n Complete reconditioning<br /> n Mechanical<br /> n title services<br /> n Live sales<br /> n Online Live sales<br /> n Buy it Now sales<br /> n Clean & Efficient Facilities<br /> n Experienced, Caring staff<br /> Auction<br /> save the Date<br /> thursDAy, JuLy 11, 2013<br /> 10 am Cst<br /> hEAvy, MEDiuM & LiGht Duty<br /> truCks, trAiLErs, CAMPErs<br /> BOAts & MuCh MOrE<br /> Watch Our Website For Details<br /> Open to the Public<br /> Auction is Open to the Public<br /> our team is here<br /> to serve you<br /> Our customers have needs<br /> and it’s our job to meet<br /> those needs to ensure the<b<a title="Truckerzine 2013 June/July page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96cf62a?page=1"> TruckerZine June / July 2013 </a> <a title="Truckerzine 2013 June/July page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96cf62a?page=2"> serviCes: n technology & innovation n transportat</a> <a title="Truckerzine 2013 June/July page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96cf62a?page=3"> www.ironplanet.com Watch our Website for updated </a> <a title="Truckerzine 2013 June/July page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96cf62a?page=4"> NËrNħÝǻŷȕǻʵ ŷ^rǢǢʰǻrɭǢ ĵǻrNŷŗǢǻNJȕNǻÝŷŗ ˓NJrŗǻĵ®ĵr</a> <a title="Truckerzine 2013 June/July page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96cf62a?page=5"> NËrNħÝǻŷȕǻʵ ǻĵŗǻÝNNÝǻɳʰŗğ ərNJɳĵǻrōŷ^rĵ NJrŗǻĵ®ĵrr</a> <a title="Truckerzine 2013 June/July page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96cf62a?page=6"> ĵǢərµǢʹDŸȖĶ_sNjNÞǼɴʺʰŗrə^ʵ NŸŎsOÌsOĨŸȖǼŸȖNjŘsɮǼ ɴ </a> <a title="Truckerzine 2013 June/July page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96cf62a?page=7"> ˎNÌsOĨÞǼŸȖǼʵ NŗǢǻŷǻʰŗrɟɳŷNJħ Ýǻ˅ǢŷȕNJŗŗȕĵ ǢȕōōrNJ ĵɳ</a> <a title="Truckerzine 2013 June/July page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96cf62a?page=8"> Page 8 </a> <a title="Truckerzine 2013 June/July page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96cf62a?page=9"> 2013 Haulass 35 ton </a> <a title="Truckerzine 2013 June/July page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96cf62a?page=10"> Experience f i t A c e o dvisors from ATBS </a> <a title="Truckerzine 2013 June/July page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96cf62a?page=11"> 2000 Peterbilt 378 T/A Day Cab 2004 Kenwo</a> <a title="Truckerzine 2013 June/July page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/e96cf62a?page=12"> m An ExclusivE DigitAl publicAtion For</a>