If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 3/2015<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett,<br /> Per Racin Fosmark. Han har over 25 års erfaring som advokat og mØterett for HØyesterett.<br /> Fosmark er formann i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Ankefrist –<br /> forkynnelse pr. telefaks<br /> «Etter domstolloven § 179 kan forkyn-<br /> nelse skje underhånden overfor advoka-<br /> ter. Den foretatte forkynnelsen bekreftes<br /> i slike tilfeller ved advokatens under-<br /> skrift. Forutsetningen for at lovlig for-<br /> kynnelse skal anses å ha skjedd i slike<br /> tilfeller er at det er foretatt noe som<br /> med rimelighet kan anses som en for-<br /> kynnelse, eller uttrykkelig godtas som<br /> det av adressaten, jf. Rt-2011-1143<br /> avsnitt 13–14.<br /> HØyesteretts ankeutvalg avsa 18. februar<br /> 2015 kjennelse – HR-2015-397-U – og<br<a title="JussNytt3_Nett page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e9f8976e?page=1"> JU§NYTT nr. 3/2015 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="JussNytt3_Nett page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e9f8976e?page=2"> JU§NYTT nr. 3/2015 Erstatning for tap av forsØrg</a> <a title="JussNytt3_Nett page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e9f8976e?page=3"> Litispendens – foreldelse HØyesteretts ankeutval</a> <a title="JussNytt3_Nett page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e9f8976e?page=4"> JU§NYTT nr. 3/2015 Advokatrett – kommunikasjonsk</a> <a title="JussNytt3_Nett page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/e9f8976e?page=5"> Adopsjon etter barne- vernloven § 4-20 HØyestere</a> <a title="JussNytt3_Nett page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/e9f8976e?page=6"> JU§NYTT nr. 3/2015 Utlendingsrett: Forvaltningslo</a>