If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 12/2010<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØyesterett:<br /> ▲<br /> Arveloven § 19 – både selger<br /> og kjØper må saksØkes!<br /> HØyesterett avsa 4. nov. 2010 dom –<br /> HR-2010-01880-A – som gjaldt<br /> omstØtelse av eiendomsoverdragelse fra et<br /> uskiftebo. Sentralt stod spØrsmålet om<br /> tvunget prosessfellesskap i omstØtelsessaker.<br /> Faktum i korthet:<br /> Avsnitt 2-5: ”Ektefellene D og E hadde tre<br /> barn – B, A og C. Etter Es dØd i 2005, ble<br /> hustruen sittende i uskifte. Den vesentlige<br /> verdien i uskifteboet var en boligeiendom i<br /> —vei 62 i Asker. På tomten – som er i<br /> underkant av to mål - er det oppfØrt en<br /> eldre enebolig med et bruksareal på 165<br /> m2 inklusiv kjeller<a title="Ju&sect;Nytt nr 12 2010.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec47d42e?page=1"> JU§NYTT nr. 12/2010 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 12 2010.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec47d42e?page=2"> JU§NYTT nr. 12/2010 omstendighetene rundt overdr</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 12 2010.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec47d42e?page=3"> HØyesterett: ▲ Beregning av prisavslag ve</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 12 2010.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/ec47d42e?page=4"> JU§NYTT nr. 12/2010 ▲ Ikrafttredelse nye lover </a>