If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 8/2013<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han er formann i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Unntak fra advokaters taushets-<br /> plikt på skatte- og avgiftsområde<br /> Ved lov 21. juni 2013 nr. 73 er det ved-<br /> tatt nye bestemmelser i ligningsloven og<br /> merverdiavgiftsloven om at advokater –<br /> uten hinder av lovbestemt taushetsplikt<br /> – etter krav fra skatte- og avgiftsmyndig-<br /> hetene skal gi disse myndighetene opp-<br /> lysninger om pengeoverfØringer, inn-<br /> skudd og gjeld, herunder hvem som er<br /> parter i overfØringene, på deres konti til-<br /> hØrende skatteyter/ avgiftssubjektet. Se<br /> ligningsloven § 6-2 ny nr. 2 og merver-<br /> diavgiftsloven § 16-2 nytt andre ledd.<br /> Endringene trådte i kraft straks, d.v.s.<br /> 21. ju<a title="Ju&sect;Nytt nr 8 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecdbd17c?page=1"> JU§NYTT nr. 8/2013 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 8 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecdbd17c?page=2"> JU§NYTT nr. 8/2013 Overformynderiets bestem- </a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 8 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecdbd17c?page=3"> HØyesterett: Grensedragningen mellom arbeids</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 8 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/ecdbd17c?page=4"> JU§NYTT nr. 8/2013 Prop. 107 L (2012-2013). Innst</a>