If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> www.myequipauctions.com<br /> construction division<br /> the weekly digital marketplace for construction auctions<br /> industrial division<br /> QUIPMENT AUCTIONS • EQUIPMENT FOR SALE • EQUIPMENT AUCTIONS • EQUIPMEN<br /> R SALE • EQUIPMENT AUCTIONS • EQUIPMENT FOR SALE • EQUIPMENT AUCTIONS<br /> QUI<br /> UC<br /> QUI<br /> R<br /> QUI<br /> UC<br /> QUI<br /> R<br /> QUI<br /> UC<br /> QUI<br /> R<br /> QUI<br /> TIONS • EQUIPMENT FOR SALE • EQUIO<br /> PMENT FOR SALE • EQUIPMENT AUCT<br /> PMENT AUCTIONS • EQUIPMENT FOR<br /> Oilfield Operations, Inc.<br /> SALE • EQUIPMENT AUCTIONS • EQUIPMENT FOR SALE • EQUIPMENT AUCTIO<br /> PMENT FOR SALE • E<br /> NLINE<br /> IONS • EQUIPMENT FOR SALE • EQUIP<br /> PMENT AUCTIONS • EQUIPMENT FOR S<br /> PUbLIC AUCTION<br /> SALE • EQUIPMENT AUCTIONS • EQUIP<br /> Bid Online<br /> QUIPMENT AUC<br /> T IONS • EQUIPMENT FOR SALE • EQUIP<br /> SUrPLUS<a title="Con_MEA_11222012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f04cd4ea?page=1"> www.myequipauctions.com construction division th</a> <a title="Con_MEA_11222012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f04cd4ea?page=2"> upcoming bidspotter auctions Bidspotter Auctionee</a> <a title="Con_MEA_11222012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f04cd4ea?page=3"> East ˎ_ɚŘOsŗŸǼÞOsʵ Nĵrərĵŗ^ʰŷËÝŷ ğŷDNŷōƻĵrǻÝŷŗ</a> <a title="Con_MEA_11222012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f04cd4ea?page=4"> East ˎ_ɚŘOsŗŸǼÞOsʵ NŷĵȕōDȕǢʰŷËÝŷ ĵǻrōŷ^rĵNǻNJrŗ</a> <a title="Con_MEA_11222012 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f04cd4ea?page=5"> East ABSOLUTE AUCTION Excavating Equipment, Truck</a> <a title="Con_MEA_11222012 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f04cd4ea?page=6"> South ˎ_ɚŘOsŗŸǼÞOsʵ ®ǻɟŷNJǻËʰǻrɭǢ </a> <a title="Con_MEA_11222012 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f04cd4ea?page=7"> South ˎ_ɚŘOsŗŸǼÞOsʵ ËŷȕǢǻŷŗʰǻrɭǢ ĵNJµrğŷDNŷōƻĵ</a> <a title="Con_MEA_11222012 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f04cd4ea?page=8"> South ˎ_ɚŘOsŗŸǼÞOsʵ ħÝǢǢÝōōrrʰ®ĵŷNJÝ^ NJrŗǻĵNJrǻ</a> <a title="Con_MEA_11222012 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f04cd4ea?page=9"> South </a> <a title="Con_MEA_11222012 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f04cd4ea?page=10"> South terMs: Successful bidder must pay 25% of pu</a> <a title="Con_MEA_11222012 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f04cd4ea?page=11"> Midwest ˎ_ɚŘOsŗŸǼÞOsʵ ɟǻrNJ®ŷNJ^ʰ ōÝNËݵŗ ŷŗr</a> <a title="Con_MEA_11222012 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f04cd4ea?page=12"> Midwest H appy Holidays! from all of us at Don Sm</a> <a title="Con_MEA_11222012 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f04cd4ea?page=13"> Midwest 0<521%2:/,1* '%.%2!,å#/.42!#4/2 &$7*0RWRU</a> <a title="Con_MEA_11222012 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f04cd4ea?page=14"> Midwest 0"/3&+$1%" 2 1&,+&+!201/6 0&+ " ğ&P!KAO</a> <a title="Con_MEA_11222012 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f04cd4ea?page=15"> Midwest il r itio - i ce 1914 Sn n y T</a> <a title="Con_MEA_11222012 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f04cd4ea?page=16"> Midwest CONSTRUCTION EQUIPMENT AUCTION Live On-</a> <a title="Con_MEA_11222012 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f04cd4ea?page=17"> Midwest Sell your Surplus Municipal equipment </a> <a title="Con_MEA_11222012 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f04cd4ea?page=18"> Online Serving the SoutheaSt Striving for Excell</a> <a title="Con_MEA_11222012 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f04cd4ea?page=19"> Auction Calendar AUCTION CALENDAR Auctioneers: Ha</a>