If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 3/2017<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Rekkevidden av «som den er»-<br /> forbehold<br /> Høyesterett avsa 15. februar 2017<br /> enstemmig dom – HR-2017–345-A<br /> – som avklarer rekkevidden av «som<br /> den er»-forbehold i avhendingsloven<br /> § 3–9. Saken gjaldt krav om prisavslag<br /> etter kjøp av en leilighet hvor det opp-<br /> sto fuktskade i perioden mellom<br /> besiktigelsen og kjøpernes overtagelse av<br /> eiendommen. Leiligheten ble solgt «i<br /> den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf.<br /> avhendingsloven § 3–9». Spørsmålet var<br /> om skaden gikk inn under «som den<br<a title="Ju&sect;Nytt mars 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ab9878?page=1"> JU§NYTT nr. 3/2017 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="Ju&sect;Nytt mars 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ab9878?page=2"> JU§NYTT nr. 3/2017 Endelig punktum satt i «Kr</a> <a title="Ju&sect;Nytt mars 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ab9878?page=3"> Strafeloven (2005) § 83 – fullstendig isolasjo</a> <a title="Ju&sect;Nytt mars 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ab9878?page=4"> JU§NYTT nr. 3/2017 Voldsofererstatning og Utø</a> <a title="Ju&sect;Nytt mars 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ab9878?page=5"> Grensedragningen mellom lån og egenkapital Hø</a> <a title="Ju&sect;Nytt mars 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1ab9878?page=6"> JU§NYTT nr. 3/2017 Omstøtelse i konkurs Høyeste</a>