If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> TruckerZine<br /> March / April 2014 1-800-247-2000 www.contractorshotline.com<br /> AN EXCLUSIVE DIGITAL PUBLICATION<br /> FOR THE TRUCKING INDUSTRY<br /> U<br /> Alex Lyon & Son<br /> Sales Managers & Auctioneers<br /> Auctions<br /> Bid On Line<br /> Bid Online<br /> Online Bidding<br /> New York<br /> Auction<br /> Auctioneer<br /> www.lyonauction.com<br /> www.lyonauctionlive.com<br /> SEE INSIDE FOR OUR<br /> PCOMING AUCTIONS<br /> BUY FACTORY DIRECT!<br /> 100% Made in the USA<br /> E<br /> MERSON MANUFACTURING<br /> 1-800-633-5124 www.emersonjacks.com<br /> Model 220<br /> Combination Air Jack/<br /> Safety Stands<br /> It's not only our lower prices that make us #1<br /> in farm service shops, it's over 50 years of<br /> producing the HIGHEST QUALITY product possible<br /> AND STANDING BEHIND IT!<br /> Air Jacks Air Hydraulic Jacks<br /> Axle Jacks Implement Jac<a title="TruckerZine 2014 - March / April page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1b5d27c?page=1"> TruckerZine March / April 2014 </a> <a title="TruckerZine 2014 - March / April page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1b5d27c?page=2"> BUY FACTORY DIRECT! 100% Made in the USA E MERSON</a> <a title="TruckerZine 2014 - March / April page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1b5d27c?page=3"> TRUCKERZINE 800-247-2000 www.contractorshotl</a> <a title="TruckerZine 2014 - March / April page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1b5d27c?page=4"> Featuring: Cab & Chassis Tandem Axle 2006 Intern</a> <a title="TruckerZine 2014 - March / April page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1b5d27c?page=5"> ABSOLUTE AUCTION BADGER HIGHWAY CO. INC. Ha</a> <a title="TruckerZine 2014 - March / April page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1b5d27c?page=6"> THE SPRING LOUISVILLE ONE DAY AUCTION Tue</a> <a title="TruckerZine 2014 - March / April page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1b5d27c?page=7"> ˎˎˎNËrNħǻËÝǢŷȕǻʵ NJÝNËōŷŗ^ʰəÝNJµÝŗÝ ' !*-130# 3!2</a> <a title="TruckerZine 2014 - March / April page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1b5d27c?page=8"> ˎɟǻNËŷȕNJɟrDǢÝǻr®ŷNJŗrɟ^^ÝǻÝŷŗǢ˚ÞǼǣǣǼÞĶĶrNJĵɳ˓ǻËÝǢÝǢ</a> <a title="TruckerZine 2014 - March / April page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1b5d27c?page=9"> ˎˎˎNËrNħǻËÝǢŷȕǻʵ ȕDȕNJŗËÝĵĵǢʰōÝNËݵŗ *'' 3!2 -, </a> <a title="TruckerZine 2014 - March / April page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1b5d27c?page=10"> Dȕ®®ĵŷʰʹ^ȕŗħÝNJħʺʰŗrɟɳŷNJħ ˎˎˎğȕǢǻŗŗŷȕŗNr^ʵ * </a> <a title="TruckerZine 2014 - March / April page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1b5d27c?page=11"> ˎˎˎNËrNħǻËÝǢŷȕǻʵ ƻÝǻǻǢDȕNJµËʰƻrŗŗǢɳĵəŗÝ 0#2'0#+#,</a> <a title="TruckerZine 2014 - March / April page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1b5d27c?page=12"> ˎˎˎNËrNħǻËÝǢŷȕǻʵ ōµŗŷĵÝʰǻrɭǢʹËŷȕǢǻŷŗNJrʺ * </a> <a title="TruckerZine 2014 - March / April page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1b5d27c?page=13"> ˎˎˎğȕǢǻŗŗŷȕŗNr^ʵ ǻÝōōÝŗǢʰŷŗǻNJÝŷʹNŗ^ʺ </a> <a title="TruckerZine 2014 - March / April page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f1b5d27c?page=14"> EASTERN NEBRASKA’S LARGE LATE-MODEL TRUCK, TRAILE</a>