If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 10/2018<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> EMD: Norge felt i<br /> barnevernssak<br /> EMD kom i enstemmig dom 6. sep-<br /> tember 2018 (sak nr. 2822/16: Jansen<br /> v. Norway) til at Norge har brutt men-<br /> neskerettighetene i en barnevernssak.<br /> Norges dommer dissenterte ikke. Bak-<br /> grunnen for saken var Borgarting lag-<br /> mannsretts dom LB-2014-173 958<br /> (anke til Høyesterett ikke tillatt frem-<br /> met). Saken gjaldt samvær ved tvungen<br /> omsorgsovertagelse. Foreldrene ble<br /> avskåret fra ethvert samvær med sitt da<br /> tre år gamle barn av frykt for at de<br /> kunne benyt<a title="Ju&sect;Nytt Oktober 2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f466eeeb?page=1"> JU§NYTT nr. 10/2018 Advokatens fagsider er skreve</a> <a title="Ju&sect;Nytt Oktober 2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f466eeeb?page=2"> JU§NYTT nr. 10/2018 Lovendringer 1. september 2</a> <a title="Ju&sect;Nytt Oktober 2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f466eeeb?page=3"> Straff for deltagelse mv. i terrororganisasjo</a> <a title="Ju&sect;Nytt Oktober 2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f466eeeb?page=4"> JU§NYTT nr. 10/2018 Rekkevidden av bevisforbu</a> <a title="Ju&sect;Nytt Oktober 2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f466eeeb?page=5"> Bindende forhåndsuttalelser Bindende forhåndsutt</a> <a title="Ju&sect;Nytt Oktober 2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f466eeeb?page=6"> JU§NYTT nr. 10/2018 Gjennomføring av arrestor</a>