If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 10/2014<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett,<br /> Per Racin Fosmark. Han har over 25 års erfaring som advokat og mØterett for HØyesterett.<br /> Fosmark er formann i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> ▲<br /> Advokaters taushetsplikt –<br /> granskingsrapport – Norsk Kylling AS<br /> HØyesterett avsa 5. september 2014<br /> kjennelse i avdeling – HR-2014-1775-A<br /> – som gjaldt spØrsmålet om en gran-<br /> skingsrapport som var utarbeidet av et<br /> rådgivnings- og konsulentselskap under<br /> ledelse av en advokat, var omfattet av<br /> bevisforbudet i tvisteloven § 22-5 fØrste<br /> ledd. Denne bestemmelsen sier at retten<br /> ikke kan ta imot beviser fra blant annet<br /> advokater om noe som er betrodd dem i<br /> deres stilling, jf. også straffeprosessloven<br /> § 119. Kjennelsen er pr<a title="Ju&sect;Nytt Nr 10 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4cfb0fc?page=1"> JU§NYTT nr. 10/2014 Advokatbladets fagsider er s</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 10 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4cfb0fc?page=2"> JU§NYTT nr. 10/2014 Revisjon av eierseksjonsloven</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 10 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4cfb0fc?page=3"> Nye rettslige anfØrsler ved domstolsprØving av li</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 10 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4cfb0fc?page=4"> JU§NYTT nr. 10/2014 Oppreisningserstatning til po</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 10 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4cfb0fc?page=5"> Korrupsjon – Ruter-dommen HØyesterett avsa 5. sep</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 10 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f4cfb0fc?page=6"> JU§NYTT nr. 10/2014 ▲ Psykisk helsevern noid p</a>