If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 10/2013<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han er formann i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Kodifisering av advokaters<br /> taushetsplikt mm.<br /> Lov 21. juni 2013 nr. 86 om endringer<br /> i straffeprosessloven mv. (behandling og<br /> beskyttelse av informasjon) trådte i<br /> kraft 13. september med unntak av<br /> § 216 g vedrØrende sletting av materia-<br /> le innhentet ved kommunikasjonskon-<br /> troll. Lovendringene fØlger opp deler av<br /> Metodekontrollutvalgets utredning<br /> NOU 2009: 15 Skjult informasjon –<br /> åpen kontroll, og deler av hØringsnotat<br /> 12. juli 2012 om kriminalisering av<br /> forberedelseshandlinger til terror og<br /> utvidet adgang til tvangsmiddelbruk.<br /> Lovendringene gjelder innsyn i straffe-<br /> saker, overskud<a title="Ju&sect;Nytt nr 10 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f838b6ae?page=1"> JU§NYTT nr. 10/2013 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 10 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f838b6ae?page=2"> JU§NYTT nr. 10/2013 Fastsettelse av innlØsnin</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 10 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f838b6ae?page=3"> Ankeutvalget kom til at det foreligger fØrst ”end</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 10 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f838b6ae?page=4"> JU§NYTT nr. 10/2013 Straffenivået hevet ved lo</a>