If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> WELCOME TO<br /> GLOBUS ASIA 2013<br /> TO BROWSE THE BROCHURE:<br /> UÊFlip through the pages using the arrows below.<br /> UʜÛiÀʜÛiÀÊi>V…Ê«>}iÊ̜Êvˆ˜`ʘ>ۈ}>̈œ˜ÊLÕÌ̜˜Ã°<br /> UÊ ˆVŽÊœ˜Ê̅iÊÌ>LÃÊ̜Ê̅iÊÀˆ}…ÌÊ̜ÊLiÊ`ˆÀiVÌi`Ê̜Ê>ÊëiVˆvˆVÊÃiV̈œ˜°<br /> UʜÊ`ˆÀiV̏ÞÊ̜Ê>ÊÃÕLiVÌÊLÞÊVˆVŽˆ˜}ʜ˜Ê̅iÊVœ˜Ìi˜ÌʈÌi“ÃÊLiœÜ°<br /> I˜ÌÀœ`ÕV̈œ˜<br /> UÊ œV>Ê>ۜÀˆÌià UÊ i>ÃÊEÊ ˆÃVœÕ˜ÌÃ<br /> UʈÃ̜ÀÞʜvʏœLÕÃ<br /> T>LiʜvÊ œ˜Ìi˜ÌÃ<br /> UʏœLÕÃÊÈ> UÊ œ˜œ}À>“ÃÊÈ> UÊÛ>œ˜Ê7>ÌiÀÜ>ÞÃÊÈ><br /> ``ˆÌˆœ˜>Ê˜vœÀ“>̈œ˜<br /> UÊ ivœÀiÊ9œÕʜ UÊ6ˆiÜÊ ÕÀÀi˜ÌÊ*Àœ“œÌˆœ˜Ã<br /> U Ê Ý « i À ˆ i ˜ V i Ê  œ L Õ Ã Ê /À > Û i <br /> For more information or reservations, contact your professional travel agent,<br /> call 877-245-6287 or visit GlobusJourneys.com.<br /> ASIA<br /> ®<br /> recommend<br /> Avalon Waterways Additional<br /> Intro<a title="Globus Asia 2013 Brochure page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=1"> WELCOME TO GLOBUS ASIA 2013 TO BROWSE THE BROCH</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=2"> ASIA ® recommend Avalon Waterways </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=3"> </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=4"> Avalon Waterways Additional</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=5"> </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=6"> Introduction Globus Asia</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=7"> </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=8"> Introduction Globus Asia</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=9"> </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=10"> Introduction Globus Asia</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=11"> </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=12"> Introduction Globus Asia</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=13"> </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=14"> Introduction Globus Asia</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=15"> </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=16"> Avalon Waterways Additional</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=17"> </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=18"> Introduction Globus Asia</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=19"> </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=20"> Introduction Globus Asia Great Wall </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=21"> </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=22"> VIETNAM Luang </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=23"> </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=24"> Introduction Globus Asia</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=25"> </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=26"> Golden Triangle Ban Thaton 1 2 Chiang Rai</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=27"> </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=28"> Introduction Globus Asia</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=29"> </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=30"> Introduction Globus Asia</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=31"> </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=32"> Introduction Globus Asia</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=33"> From China and Japan to Thailand and Singapore—Mo</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=34"> TIAN'ANMEN SQUARE, BEIJING Introduction Globus A</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=35"> LOCAL HOST: Your JAPAN Sea of Japan Tokyo </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=36"> JAPANESE LANTERNS PRICED FROM $2,729US CHOO</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=37"> CHINESE DRAGON LOCA</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=38"> TEMPLE OF HEAVEN PRICED FROM IAB </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=39"> Great Wall 3 Beijing 1 1</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=40"> GREAT WALL PRICED FROM $1,049US CHOOSE WHEN</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=41"> 3 Lhas 1O S E Great Wall 3 Beij</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=42"> SUMMER PALACE, BEIJING PRICED FROM </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=43"> Asian Sampler 10 DAYS ALL THIS IS INCLUDED </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=44"> MERLION, SINGAPORE PRICED FROM $1,979US CHO</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=45"> ALL THIS IS INCLUDED DAY 1 Welcome to Ho Chi </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=46"> VIETNAMESE WATER PUPPETS PRICED FROM </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=47"> Chiang Rai Chiang Mai</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=48"> WAT PHRA SINGH PRICED FROM $1,309US CHOOSE </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=49"> Delhi 13 2 Agra ▼ 2 Jaipur INDIA 1 Ov</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=50"> DANCER IN TRADITIONAL DRESS PRICED FROM $1,389U</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=51"> Add More Vacation to Your Vacation With Monogram</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=52"> Add More Vacation to Your Vacation CHINA Beiji</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=53"> Add More Vacation to Your Vacation INDOCHINA Si</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=54"> Add More Vacation to Your Vacation THAILAND 4 </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=55"> Add More Vacation to Your Vacation UNITED ARAB EM</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=56"> Add More VacatioHnotoelYDouerscVraicpatitoionns </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=57"> Hotel Descriptions TEMPLE OF HEAVEN </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=58"> CHIANG RAI Conveniently located near the cente</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=59"> Hotel Descriptions DUBAI Marco Polo Metro </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=60"> HIROSHIMA </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=61"> Hotel Descriptions PALACE OF THE WINDS </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=62"> KYOTO Karasuma Kyoto Hotel distance from Shijo </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=63"> Hotel Descriptions MUMBAI panoramic views </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=64"> PHUKET Holiday Inn Resort The hotel features </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=65"> Hotel Descriptions BAYON TEMPLE </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=66"> TOKYO Akasaka Excel Hotel Tokyu Across the stree</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=67"> MONGOLIA Ulaanbaatar Gobi Desert Great W</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=68"> Introduction CENTURY PARAGON & CENTURY LEGEND Cr</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=69"> SMALL-GROUP DISCOVERY Never more than 20 </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=70"> Introduction Summer Palace </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=71"> $36*4&8:$s."(*$"-$)*/"5)&:"/(5;&3*7&3 Huangdi,</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=72"> </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=73"> SMALL-GROUP DISCOVERY Never more than 20 </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=74"> Introduction Noodle-making demonstration </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=75"> $36*4&89:s$6-563"-$)*/"5*#&58*5):"/(5;&3*7&3$36*4</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=76"> ADD MONGOLIA TO YOUR VACATION CRUISE WXYE— 20 D</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=77"> SMALL-GROUP DISCOVERY Never more than 20 </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=78"> Introduction Temple of Heaven </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=79"> $36*4&8$:s53&"463&40'$)*/"5)&:"/(5;&3*7&3 DAY</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=80"> </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=81"> THE MEKONG & BEYOND From its source high up in</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=82"> YOUR AVALON MEKONG RIVER CRUISE INCLUDES: s 7-nig</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=83"> INTIMATE CRUISING AT ITS BEST The luxurious Ava</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=84"> AVALON ANGKORSM FEATURES: t#VJMUJO t4QBDJPVT PQFO</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=85"> '"4$*/"5*/(7*&5/". $".#0%*"5)&.&,0/(3*7&3 CRUIS</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=86"> Introduction Local market, Ho Chi Minh City </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=87"> $36*4&8)4s'"4$*/"5*/(7*&5/".ě$".#0%*"5)&.&,0/(3*7</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=88"> DAY 8 Cruising: Prek Bang Kong–Angkor Ban. Today,</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=89"> $36*4&8)4s'"4$*/"5*/(7*&5/".ě$".#0%*"5)&.&,0/(3*7</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=90"> Angkor Wat, Siem Reap %"5&413*$&4 </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=91"> CENTURY LEGEND & CENTURY PARAGON Sun Deck </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=92"> SM AVALON ANGKOR Side-View Tonle Deck </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=93"> </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=94"> Introduction Globus Asia</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=95"> </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=96"> Avalon Waterways Additional</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=97"> </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=98"> Avalon Waterways Additional</a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=99"> </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=100"> Designed exclusively to cover your Globus family </a> <a title="Globus Asia 2013 Brochure page 101" href="http://viewer.zmags.com/publication/68013163?page=101"> Avalon Waterways Additional</a>